plende

Ogłoszenia

2 09.2019
w toku

Rada Nadzorcza Spółki

Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A.

z siedzibą w Warszawie

Solec 103, 00-382 Warszawa

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000078704,

numer identyfikacji podatkowej NIP 525 000 98 03

o kapitale zakładowym w wysokości 4.442.700,00 zł w całości opłaconym

 

działając na podstawie Wytycznych Prezesa Rady Ministrów z września 2017 r. dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa.

 

 Zaprasza do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020

oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania

 

Przedmiot zamówienia stanowi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020 oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania.

 1. Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w terminie do godz. 12.00 dnia 18 września 2019 r. w siedzibie Spółki w Warszawie
  (00-382), ul. Solec 103, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie za rok 2019 i 2020”.
 2. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:
  1. obecność kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PPKZ S.A., zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2019 i 2020 rok, w celu złożenia wyjaśnień i informacji,
  2. udział kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Zarządu PPKZ S.A., na którym omawiane będą sprawy finansowe Spółki związane z przeprowadzanym badaniem sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020,
  3. przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej PPKZ S.A. sporządzanych dla Zarządu
   (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
  4. sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania sprawozdania dla Rady Nadzorczej, Akcjonariusza i Zarządu PPKZ S.A. za okres:

– od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

– od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 1. Szczegółowe informacje będą dostępne w siedzibie Spółki w Warszawie (00-382), ul. Solec 103,
  w Dziale Finansowym do dnia 17 września 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest p. Pani Eliza Osiecka- Główny Księgowy.
 2. Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki powinna zawierać:
  – informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności oraz odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  – informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w szczególności potwierdzenie wpisu na listę firm audytorskich (art. 57 ust 1. ustawy o biegłych rewidentach), oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, a także oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków okre­ślonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, |
  – oświadczenie oferenta i członków zespołu wykonującego badanie, o spełnianiu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o bie­głych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne – na ZWZ zatwierdzającym sprawozdanie finansowe,
  – określenie ceny (podanie ceny netto oraz ceny brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania,
  – wskazanie metod, zgodnie z którymi będzie przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego,
  – wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia badania sprawozdania finansowego (zakończenie badania sprawozdania finansowego wraz z pisemnym sprawozdaniem nie później niż odpowiednio do dnia 31 marca 2020 r. i dnia 31 marca 2021 r.),
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzają­cych posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cy­wilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 3. Oferty na badanie sprawozdania finansowego zostaną otwarte w siedzibie Spółki w Warszawie (00‑328), ul. Solec 103, do dnia 20 września 2019 r.
 4. Oferty złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej spółki.
 6. Rada Nadzorcza zastrzega możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i po­noszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

17 10.2018
w toku

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

poszukują 

Inżyniera Budowy

miejsce pracy – Warszawa Solec 103 oraz teren realizowanych kontraktów na terenie kraju

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń ( mile widziana ),
 2. przynależność do Izby budowlanej ( mile widziana ),
 3. samodzielność i udokumentowane doświadczenie w:
 4. branży budowlanej
 5. w nadzorze nad realizacją prac budowlano – konserwatorskich ( mile widziana ),
 6. w przygotowywaniu ofert, kosztorysów
 7. posiadanie zmysłu menadżerskiego,
 8. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 9. uczciwość, skrupulatność, rzetelność,
 10. odporność na stres,
 11. umiejętność pracy pod presją czasu,
 12. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.

Pożądane uprawnienia:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,
 2. w przygotowywaniu ofert, kosztorysów
 3. prawo jazdy kat. B

Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie pocztą pod adresem:

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

Dział  Spraw Pracowniczych

lub e-mailem pod adresem  [email protected]  CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Z wybranymi kandydatami przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

Do ogłoszenia należy dołączyć stosowne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (  Ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U.nr 133 poz.883)

 

20 06.2017
w toku

 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

poszukują 

Kierownika Budowy

miejsce pracy – Warszawa 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. posiadanie zmysłu menadżerskiego,
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 3. uczciwość, skrupulatność, rzetelność,
 4. odporność na stres,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi. 

Pożądane uprawnienia: 

 1. wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,
 2. posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
 3. przynależność do Izby budowlanej,
 4. samodzielność i udokumentowane doświadczenie w:
 5. branży budowlanej
 6. w nadzorze nad realizacją prac budowlano – konserwatorskich
 7. w przygotowywaniu ofert, kosztorysów
 8. prawo jazdy kat. B

Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie pocztą pod adresem

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

Dział  Spraw Pracowniczych

lub e-mailem pod adresem  [email protected]  CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Z wybranymi kandydatami przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

Do ogłoszenia należy dołączyć stosowne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (  Ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U.nr 133 poz.883)

 

 

30 05.2017
w toku

  Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna
00-382 Warszawa, ul. Solec 103  

oferują

meble używane z fabryki mebli Henryków: 

 

Do sprzedania posiadamy różne meble typu:

-Biedermeier

-Styl Angielski

-Księstwo Warszawskie

Za pośrednictwo w sprzedaży mebli odpowiada Pan Gustaw Swiderski nr tel. 609-704-871

 

Facebook