plende

Ogłoszenia

6 06.2018
w toku

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, z 2018 r. poz. 702), § 29 ust 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476, z późn zm.), ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu

w Spółce Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

 1.  Pisemne zgłoszenia kandydatów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A., 00-382 Warszawa, ul. Solec 103 w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki), w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.”.
 2. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • legitymować się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • podpisany życiorys zawodowy,
 • list motywacyjny
 • oświadczenia o:
 • ukończeniu studiów wyższych,
 • co najmniej 5-letnim stażu pracy,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Prosimy o wpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PPKZ S.A. moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. z 2016 r. poz. 922). Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, prawie do ich poprawiania oraz prawie do żądania usunięcia moich danych osobowych”.
 1. Do zgłoszenia kandydaci winni dołączyć w oryginałach lub odpisach:
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż

Odpisy tych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie dodatkowe dokumenty.

 1. W zgłoszeniu należy wskazać adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego.
 2. Kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., zgodnie z art. 7 ust 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 39 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2186 z póź. zm.), winien złożyć Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosowne oświadczenie lustracyjne. Stosownie do art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy, kandydat który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne).
 3. Dokumenty złożone w nieopisanych lub nieprawidłowo opisanych kopertach pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 r.
 6. Rozmowy zostaną przeprowadzone między 21 czerwca 2018 r. a 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki.
 7. Kandydaci spełniający wymogi formalne i merytoryczne o dokładnej dacie i godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, powiadomieni zostaną telefonicznie na numery telefonów wskazane przez kandydatów w zgłoszeniach.
 8. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:
 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i kierowania zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
 • znajomość zagadnień planowania zadań, oceny projektów inwestycyjnych,
 • znajomość zagadnień z dziedziny rachunkowości, finansów, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • znajomość zagadnień z zakresu marketingu i sprzedaży.
 1. W przypadku, gdy o stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki – Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 2. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce (Statut Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, Informację kwartalną o jednoosobowej Spółce skarbu Państwa za cztery kwartały 2017 r, oraz Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa) osobiście w siedzibie Spółki (w Sekretariacie) w Warszawie przy ul. Solec 103, tel. nr (22) 622 64 09, w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 20 czerwca 2018 r. w 8:00- 14:00 (oprócz sobót i niedziel). Udostępnienie informacji nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia każdego z postępowań kwalifikacyjnych w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.
 4. Dokumentacja postępowania będzie miała charakter poufny.
 5. Zgłoszenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną zwrócone w terminie miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach pisemnie, tj. listem poleconym oraz pocztą elektroniczną, na adresy wskazane przez kandydata w zgłoszeniu.

 

20 06.2017
w toku

 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

poszukują 

Kierownika Budowy

miejsce pracy – Warszawa 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. posiadanie zmysłu menadżerskiego,
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 3. uczciwość, skrupulatność, rzetelność,
 4. odporność na stres,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi. 

Pożądane uprawnienia: 

 1. wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,
 2. posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
 3. przynależność do Izby budowlanej,
 4. samodzielność i udokumentowane doświadczenie w:
 5. branży budowlanej
 6. w nadzorze nad realizacją prac budowlano – konserwatorskich
 7. w przygotowywaniu ofert, kosztorysów
 8. prawo jazdy kat. B

Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie pocztą pod adresem

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

Dział  Spraw Pracowniczych

lub e-mailem pod adresem  kadry@ppkz.pl  CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Z wybranymi kandydatami przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

Do ogłoszenia należy dołączyć stosowne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (  Ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U.nr 133 poz.883)

 

 

30 05.2017
w toku

  Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna
00-382 Warszawa, ul. Solec 103  

oferują

meble używane z fabryki mebli Henryków: 

 

Do sprzedania posiadamy różne meble typu:

-Biedermeier

-Styl Angielski

-Księstwo Warszawskie

Za pośrednictwo w sprzedaży mebli odpowiada Pan Gustaw Swiderski nr tel. 609-704-871

 

Facebook