plende

Ogłoszenia

14 11.2018
w toku

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna 00-382 Warszawa, ul. Solec 103 ogłasza III przetarg nieograniczony ustny przeprowadzany w drodze publicznej licytacji nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Stefczyka 5/ Rapackiego 20.

Przedmiotem sprzedaży są:

 1. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 47/1 o pow. 0,5937 ha, nr 47/2 o pow. 0,6096 ha, 47/3 o pow. 0,0155 ha i nr  47/4 o pow. 0,6006 ha, obręb 0018 Lemszczyzna
 2. prawo własności budynków: biurowo-magazynowo- produkcyjnych o pow. użytkowej 4.039,00  m2;

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się dwuetapowo:

 1. Przedwstępna umowa przyrzeczenia sprzedaży ekspektatywy prawa rzeczowego wymienionego w pkt. a i b powyżej
 2. Sprzedaż nieruchomości umową przyrzeczoną.

Cena wywoławcza netto:  5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych).

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony będzie wynikający z przepisów należny podatek od towarów
i usług.

Nieruchomość jest wpisana do Księgi Wieczystej KW nr LU1I/00125391/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych.

Minimalne postąpienie wynosi: 54.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 5 grudnia 2018  r. wadium w pieniądzu w wysokości
10 % ceny wywoławczej tj. 540.000,-zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Getin Bank Polska nr 43 1560 0013 2346 5991 3000 0001. Przetarg ustny (licytacja) zostanie przeprowadzony w dniu  6 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie PPKZ S.A. przy ul. Solec 103 w Warszawie.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym
(nr tel.690 844 733.). Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 604 978 210 (techniczne)
i 600 097 501 (prawne).

Przetarg organizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r.
w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (D.U. nr 27, poz. 177, z późn. zm.).

Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

 1. Oryginału dowodu wpłacenia wadium.
 2. W przypadku osób fizycznych dokumentu potwierdzającego tożsamość, a będący w związku małżeńskim również  obowiązani są  wskazać, czy występują w imieniu  własnym, czy zamierzają nabyć nieruchomość  w  imieniu swoim, czy i małżonka na majątek wspólny, i wówczas  obowiązani są  przedstawić zgodę  drugiego małżonka na zakup nieruchomości,  bądź umowę  o rozdzielności majątkowej. Osoba obca działająca w imieniu oferenta  obowiązana jest przedłożyć  oryginał  stosownego pełnomocnictwa (notarialnie potwierdzonego) .
 3. W przypadku podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych aktualnego odpisu z KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej., zaświadczenia o numerze REGON, decyzji o nadaniu numeru NIP, stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość i upoważnienia do reprezentowania  uczestnika przetargu.
 4. Dokumentu potwierdzającego uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga uzyskania zgody właściwego organu.
 5. Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym  i technicznym przedmiotu licytacji oraz warunkami przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń.
 6. Oświadczenia, że oferent pokryje wszystkie koszty przeniesienia praw do sprzedawanej nieruchomości.
 7. Oświadczenia o przejęciu wszelkich roszczeń osób trzecich wobec PPKZ SA oraz jej poprzednika prawnego dotyczących nieruchomości objętej przetargiem.
 8. W przypadku cudzoziemca niezbędne jest przedłożenie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Wadium wpłacone przez uczestnika licytacji, który nie wygra licytacji, podlega zwrotowi niezwłocznie
po zakończeniu przetargu (jednak nie później, niż w ciągu 3 dni), a uczestnikowi przetargu, na rzecz którego zostanie dokonane przybicie (Nabywcy), będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Stawienie się jednego uczestnika  licytacji wystarcza do odbycia  przetargu. Sprzedaż nastąpi na  rzecz uczestnika przetargu, który  zaoferuje  najwyższą cenę. Wadium przepada na rzecz  PPKZ S.A. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej
(§ 8 w/w Rozporządzenia RM).

Po zakończeniu licytacji PPKZ S.A. ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie nabywcę

do stawienia się w celu zawarcia umowy przeniesienia praw objętych przetargiem. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy, na rachunek: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w  Getin Bank Polska nr 43 1560 0013 2346 5991 3000 0001. Wadium przepada na rzecz PPKZ S.A. jeżeli oferent, który wygra licytację, uchyli się od uiszczenia całości należności i zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie

(§ 8 oraz § 21 w/w Rozporządzenia RM).

Wszystkie koszty i podatki związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

PPKZ S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 10.2018
w toku

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

poszukują 

Inżyniera Budowy

miejsce pracy – Warszawa Solec 103 oraz teren realizowanych kontraktów na terenie kraju

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń ( mile widziana ),
 2. przynależność do Izby budowlanej ( mile widziana ),
 3. samodzielność i udokumentowane doświadczenie w:
 4. branży budowlanej
 5. w nadzorze nad realizacją prac budowlano – konserwatorskich ( mile widziana ),
 6. w przygotowywaniu ofert, kosztorysów
 7. posiadanie zmysłu menadżerskiego,
 8. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 9. uczciwość, skrupulatność, rzetelność,
 10. odporność na stres,
 11. umiejętność pracy pod presją czasu,
 12. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.

Pożądane uprawnienia:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,
 2. w przygotowywaniu ofert, kosztorysów
 3. prawo jazdy kat. B

Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie pocztą pod adresem:

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

Dział  Spraw Pracowniczych

lub e-mailem pod adresem  kadry@ppkz.pl  CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Z wybranymi kandydatami przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

Do ogłoszenia należy dołączyć stosowne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (  Ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U.nr 133 poz.883)

 

20 06.2017
w toku

 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

poszukują 

Kierownika Budowy

miejsce pracy – Warszawa 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. posiadanie zmysłu menadżerskiego,
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 3. uczciwość, skrupulatność, rzetelność,
 4. odporność na stres,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi. 

Pożądane uprawnienia: 

 1. wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,
 2. posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
 3. przynależność do Izby budowlanej,
 4. samodzielność i udokumentowane doświadczenie w:
 5. branży budowlanej
 6. w nadzorze nad realizacją prac budowlano – konserwatorskich
 7. w przygotowywaniu ofert, kosztorysów
 8. prawo jazdy kat. B

Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie pocztą pod adresem

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

Dział  Spraw Pracowniczych

lub e-mailem pod adresem  kadry@ppkz.pl  CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Z wybranymi kandydatami przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

Do ogłoszenia należy dołączyć stosowne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (  Ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U.nr 133 poz.883)

 

 

30 05.2017
w toku

  Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna
00-382 Warszawa, ul. Solec 103  

oferują

meble używane z fabryki mebli Henryków: 

 

Do sprzedania posiadamy różne meble typu:

-Biedermeier

-Styl Angielski

-Księstwo Warszawskie

Za pośrednictwo w sprzedaży mebli odpowiada Pan Gustaw Swiderski nr tel. 609-704-871

 

Facebook