plende

Ogłoszenia

19 09.2017
w toku

Rada Nadzorcza Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.  z siedzibą w Warszawie ul. Solec 103, 00-382 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000078704,, numer identyfikacji podatkowej NIP 525 000 98 03, o kapitale zakładowym w wysokości 4.442.700,00  zł w całości opłaconym, informuje o sprostowaniu zaproszenia do składania ofert  na badanie łącznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań samobilansujących się Oddziałów za rok 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania i przedstawia sprostowane warunki zaproszenia:

Rada Nadzorcza Spółki

Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A.

z siedzibą w Warszawie 

Solec 103, 00-382 Warszawa

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000078704,

numer identyfikacji podatkowej NIP 525 000 98 03

o kapitale zakładowym w wysokości 4.442.700,00  zł w całości opłaconym

 

działając na podstawie Wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad i trybu wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r.

zaprasza do składania ofert

na badanie łącznego sprawozdania finansowego Spółki

i sprawozdań samobilansujących się Oddziałów za rok 2017 i rok 2018

oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania tego sprawozdania

  1. Przedmiot zamówienia stanowi badanie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań samobilansujących się Oddziałów oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania tego sprawozdania, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
  2. Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w terminie do godz. 12.00 dnia 20 września 2017 r. w siedzibie Spółki w Warszawie (00-382), ul. Solec 103, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.07:30 – 15:30, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie za rok 2017 i rok 2018”.
  3. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:                                                                                                                                                                                                                                                 a) w razie potrzeby obecność kluczowego biegłego rewidenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PPKZ S.A. oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok 2017 i rok 2018, w celu złożenia wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Spółki,     b) w razie potrzeby udział kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Zarządu PPKZ S.A., na którym omawiane będą sprawy finansowe Spółki związane z przeprowadzanym badaniem sprawozdania finansowego za rok 2017 i rok 2018,                                                                                                                                                                               c) przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej PPKZ S.A. sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       d) sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania tego sprawozdania za rok 2017 i rok 2018 dla Rady Nadzorczej, Akcjonariuszy i Zarządu PPKZ S.A.
  4. Szczegółowe informacje będą dostępne w siedzibie Spółki w Warszawie (00-382), ul. Solec 103, w Dziale Finansowym do dnia 19 września 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest p. Pani Bożena Cichosz – Koordynator księgowości i analiz.
  5. Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki powinna zawierać:                                                                                                                                                                                                a) informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności oraz odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                                                                                                                                                                                                                                 b) informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,                                                                                                                                                                                                                                                   c) oświadczenie oferenta i członków zespołu wykonującego badanie, o spełnianiu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,                                                                                                                                                                                                                                                               d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne – na ZWZ zatwierdzającym sprawozdanie finansowe,                                                                                                                                                                                                                                           e) określenie ceny (netto/brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania tego sprawozdania za rok 2017 i rok 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 f) wskazanie metod i terminów, zgodnie z którymi będzie przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego,                                                                                                   g) wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia badania sprawozdania finansowego (zakończenie badania sprawozdania finansowego wraz ze sporządzonym na piśmie sprawozdaniem z badania tego sprawozdania nie później niż do 31 marca roku następnego, po roku którego dotyczy sprawozdanie),                                                   h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Oferty na badanie sprawozdania finansowego zostaną otwarte w siedzibie Spółki w Warszawie (00‑328), ul. Solec 103, do dnia 30 września 2017 r.
  7. Oferty złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.
  8. O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową na adres wskazany w ofercie.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PPKZ S.A. przypomina, że oferty na badanie sprawozdań finansowych Spółki, powinny być sporządzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

20 06.2017
w toku

 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

poszukują 

firm i osób wykonujących prace ogólnobudowlane

z terenu województw: mazowieckiego, pomorskiego i lubelskiego.

W szczególności zależy nam na podjęciu współpracy z małymi firmami rodzinnymi i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie zgłoszenia pod adres: kadry@ppkz.pl

 

30 05.2017
w toku

  Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna
00-382 Warszawa, ul. Solec 103  

oferują

meble używane z fabryki mebli Henryków: 

 

Do sprzedania posiadamy różne meble typu:

-Biedermeier

-Styl Angielski

-Księstwo Warszawskie

Za pośrednictwo w sprzedaży mebli odpowiada Pan Gustaw Swiderski nr tel. 609-704-871

 

Facebook