Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna

00-382 Warszawa, ul. Solec 103

ogłasza przetarg  ustny przeprowadzany w drodze publicznej licytacji

nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 59.

Przedmiotem sprzedaży są:

 1. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 170/4 o pow. 0,1090 ha, nr 172/1 o pow. 0,4704 ha, obręb 0101
 2. prawo własności budynków o przeznaczeniu produkcyjno- magazynowym o łącznej pow. użytkowej 1.946,00 m2
  i trafostacji o pow. 33,00 m2;

Cena wywoławcza netto: 1 850 000 ,- zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony będzie wynikający z przepisów należny podatek od towarów
i usług.

W dniu 25.04.2019 r. został złożony do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ III Wydział Ksiąg wieczystych wniosek o wpis w dziale II księgi wieczystej jako użytkownika wieczystego działek gruntu  i właściciela budynków i budowli spółki pod firmą Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. (akt not. Rep. A nr 10346/2019 z dnia 25.04.2019 r.).

Nieruchomość jest wpisana do Księgi Wieczystej KW nr GD1G/00287217/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa na czas oznaczony do dnia 31.12.2019 r. jednak najpóźniej do dnia uzyskania przyłącza energii elektrycznej, polegająca na prawie korzystania z części działki nr 172/1 w zakresie umożliwiającym swobodne korzystanie z budynku trafostacji wzniesionego na działce nr 172/1 w zakresie korzystania z energii elektrycznej dla potrzeb zasilania w energię budynków i budowli położonych na działkach gruntu nr 172/2 i 173.

Minimalne postąpienie wynosi: 18 500,- zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 12 lipca 2019  r. wadium w pieniądzu w wysokości
10 % ceny wywoławczej tj. 185 000,-zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Getin Bank Polska nr 43 1560 0013 2346 5991 3000 0001.

Przetarg ustny (licytacja) zostanie przeprowadzony w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie PPKZ S.A. przy ul. Solec 103 w Warszawie.

Oględzin nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym
(nr tel. 606 685 092). Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 604 978 210.

Przetarg organizowany jest zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2019 r. spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz w oparciu o Regulaminem zbywania składników aktywów trwałych przyjętym w dniu 6 marca 2019 r.

Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

 1. Oryginału dowodu wpłacenia wadium.
 2. W przypadku osób fizycznych dokumentu potwierdzającego tożsamość, a będący w związku małżeńskim również  obowiązani są  wskazać, czy występują w imieniu  własnym, czy zamierzają nabyć nieruchomość  w  imieniu swoim, czy i małżonka na majątek wspólny, i wówczas  obowiązani są  przedstawić zgodę  drugiego małżonka na zakup nieruchomości,  bądź umowę  o rozdzielności majątkowej. Osoba obca działająca w imieniu oferenta  obowiązana jest przedłożyć  oryginał  stosownego pełnomocnictwa (notarialnie potwierdzonego) .
 3. W przypadku podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych aktualnego odpisu z KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej., zaświadczenia o numerze REGON, decyzji o nadaniu numeru NIP, stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość i upoważnienia do reprezentowania  uczestnika przetargu.
 4. Dokumentu potwierdzającego uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga uzyskania zgody właściwego organu.
 5. Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym  i technicznym przedmiotu licytacji oraz warunkami przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń.
 6. Oświadczenia, że oferent pokryje wszystkie koszty przeniesienia praw do sprzedawanej nieruchomości.
 7. Oświadczenia o przejęciu wszelkich roszczeń osób trzecich wobec PPKZ SA oraz jej poprzednika prawnego dotyczących nieruchomości objętej przetargiem.
 8. W przypadku cudzoziemca niezbędne jest przedłożenie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Wadium wpłacone przez uczestnika licytacji, który nie wygra licytacji, podlega zwrotowi  w ciągu 21 dni licząc od dnia zakończenia przetargu, a uczestnikowi przetargu, na rzecz którego zostanie dokonane przybicie (Nabywcy), będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Stawienie się jednego uczestnika  licytacji wystarcza do odbycia  przetargu. Sprzedaż nastąpi na  rzecz uczestnika przetargu, który  zaoferuje  najwyższą cenę. Wadium przepada na rzecz  PPKZ S.A. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub nie weźmie udziału w przetargu.

Po zakończeniu licytacji PPKZ S.A. ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie nabywcę
do stawienia się w celu zawarcia umowy przeniesienia praw objętych przetargiem. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy, na rachunek: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w  Getin Bank Polska nr 43 1560 0013 2346 5991 3000 0001. Wadium przepada na rzecz PPKZ S.A. jeżeli oferent, który wygra licytację, uchyli się od uiszczenia całości należności i zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie .

Wszystkie koszty i podatki związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

PPKZ S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.