Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą w Warszawie (00-382) przy ul. Solec 103 

ogłasza o aukcji prowadzonej w trybie publicznej licytacji 

na sprzedaż:

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 138/1 o pow. 249 m2 położoną w Warszawie przy ul. Solec 103 wraz z prawem własności usytuowanego na niej budynku o pow. użytkowej 532,80 m2

łączna cena wywoławcza wynosi:

7.160.000 ,- zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 1. Sprzedaż podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 1. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr WA4M/00105515/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych.
 1. W dziale IV księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna w kwocie 2.500.000 zł ustanowiona na rzecz Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Sprzedającym, wierzyciel wyda nabywcy zgodę na wykreślenie hipoteki pod warunkiem zapłaty na jego rzecz ustalonej części ceny.
 1. Przedmiot sprzedaży jest objęty prawem pierwokupu przysługującym Prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1961).
 1. Budynek położony na nieruchomości jest objęty wpisem do rejestru zabytków.
 1. Licytacja zostanie przeprowadzona w dniu 22 lipca 2022 o godz. 10.00 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Solec 103 w Warszawie.
 1. Minimalne postąpienie wynosi: 80 000 ,- zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, Regulaminem zbywania składników aktywów trwałych przyjętym w dniu 6 marca 2019 r. oraz dodatkowymi Warunkami aukcji udostępnianymi w siedzibie Sprzedającego.
 1. Warunkiem udziału w aukcji jest wniesienie do dnia 21 lipca 2022 wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 716 000,-zł (słownie: siedemset szesnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy Sprzedającego w Getin Bank Polska nr 43 1560 0013 2346 5991 3000 0001. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego pełną kwotą wadium.
 1. Oferenci przystępujący do aukcji zobowiązani są do przedłożenia Komisji powołanej przez Sprzedającego, przed rozpoczęciem licytacji:
 • oryginału dowodu wpłacenia wadium,
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta lub osoby reprezentującej oferenta,
 • dokumentu uprawniającego do działania za oferenta (m.in. odpisu z odpowiedniego rejestru), a w przypadku działania przez pełnomocnika – złożenia pełnomocnictwa w formie z podpisem notarialnie poświadczonym,
 • w przypadku gdy jako oferent występuje osoba fizyczna – złożenie oświadczenia czy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, czy w związku małżeńskim panuje ustrój wspólności majątkowej oraz czy nabycie przedmiotu aukcji ma nastąpić do majątku wspólnego czy odrębnego oferenta; w przypadku zamiaru nabycia przedmiotu aukcji do majątku wspólnego – dodatkowo udzielona w formie notarialnej zgoda współmałżonka,
 • dokumentów potwierdzających uzyskanie stosownych zgód organów lub podmiotów trzecich na nabycie przedmiotu aukcji, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga takiej zgody,
 • oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym  i technicznym przedmiotu aukcji oraz warunkami aukcji,
 • w przypadku cudzoziemca – przedłożenie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygra licytacji, podlega zwrotowi w ciągu 21 dni licząc od dnia zakończenia aukcji, a uczestnikowi, na rzecz którego dokonano przybicia zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej lub nie weźmie udziału w licytacji. Ponadto wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli uczestnik, któremu udzielono przybicia, uchyli się od uiszczenia całości ceny lub zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
 1. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika, który  zaoferuje  najwyższą cenę. Stawienie się jednego uczestnika  jest wystarczające do przeprowadzenia licytacji.
 1. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całości ceny najpóźniej w dniu przeniesienia przez Spółkę na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego.
 1. Oględzin nieruchomości będącej przedmiotem aukcji można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dniach od 7 do 19 lipca 2022 r. Sprzedający udostępni zainteresowanym dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące nieruchomości po podpisaniu oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności wg wzoru przekazanego przez Spółkę. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu aukcji i jej warunków można uzyskać pod nr telefonu: 604 978 210 lub kierując zapytania w formie elektronicznej na adres: ppkz@ppkz.pl.
 1. Sprzedający zastrzega prawo zmiany powyższych warunków lub unieważnienia aukcji w każdym czasie bez podania przyczyny.

mapka Google2

mapa ewidencyjna2